일치검색 표제어 전체
검색
박제인(朴齊寅)

[요약정보]

UCIG002+AKS-KHF_13BC15C81CC778B1818X0
자(字)치량(稚亮)
생년1818(순조 18)
졸년1884(고종 21)
시대조선후기
본관반남(潘南)
활동분야문신 > 문신
박주수(朴周壽)

[상세내용]

박제인(朴齊寅)
1818년(순조 18)∼1884년(고종 21). 조선 후기의 문신. 본관은 반남(潘南). 자는 치량(稚亮). 예조판서 박주수(朴周壽)의 아들이다.

1856년(철종 7) 별시문과에 병과로 급제한 뒤 1858년 병조정랑호조참의, 1860년 이조참판을 역임하였다.

고종조에도 중용되어 대원군 집권기에는 병조참판안악군수(安岳郡守)영변부사(寧邊府使)이조참판한성부판윤예조판서형조판서, 민씨정권하에서는 경상감사(慶尙監司)이조판서상호군(上護軍) 등을 역임하였다. 경상감사로 재임시인 1875∼1876년은 영남일대가 연이은 흉년을 맞아 굶주려 죽는 사람이 속출하였다.

이같은 도내의 민정(民情)을 의정부에 장계로 보고해서 재해가 심한 읍면의 사창곡(社倉穀) 납부를 이듬해 가을까지 연기시키고 2,000결을 면세지로 책정받는 동시에 부민(富民)의 빈민구제를 권장하는 등 진휼대책에 힘썼다.

[참고문헌]

哲宗實錄
高宗實錄
世藏年錄
國朝榜目

[집필자]

신영우(申榮祐)
대표명박제인(朴齊寅)
제인(齊寅)
성명박제인(朴齊寅)

명 : "제인(齊寅)"에 대한 용례

전거용례
東宮日錄v2孩提之時一任其嬉遊每使有喤喤之聲以通氣血亦是保養之道矣上曰間經感證肥膚頗減矣裕元曰今旣平復自當充完矣齊寅曰兒少之時或有微疴差痊充實豐盈猶前矣
春秋日記,藥房v3三日爲之可也上曰 少間當有承候入侍其時又當登筵耶裕元曰此入侍卽藥院之臣晋接 也又當隨時原任大臣登筵矣齊寅曰謹稽庚戌乙巳謄錄則慈聖親上 致詞箋文表裏後臨殿受賀矣今番則何以爲之乎上依已例擧行仍 命大臣先退
春秋日記,藥房v3使之入診乎上曰可之慶䄵等以 次診候退伏楹外訖裕元顧謂醫官曰脉候奏之慶䄵等起伏奏曰 脉候左右三部調均矣齊寅曰湯劑無議定者乎醫官等曰湯劑別無議定 者矣裕元曰此時秋凉日深調理之劑議定恐好矣上曰當服調理之劑 筵退
春秋日記,藥房v4是養福之源也孩提之時一任其嬉遊皇 皇之聲亦是保養之道矣上曰間經感證肌膚頗減矣裕元曰旣向平復自當充完矣齊寅曰兒少之時或有微疴差痊則充實豐盈猶勝於前矣 上命醫官先退
春秋日記,藥房v4響出外則不欲入內 且倣拜跪之狀向日見百官行禮故也裕元曰凡節若是夙就伏想嘉悅無 比私家兒多以習拜爲先矣齊寅炳始亦承命奉抱裕元曰所着之服與 私家兒無異甚庸欽仰矣上曰居常所着不過如此至於小周衣亦不令 着之矣裕元
春秋日記,藥房v4繫乎人之臂而 診其脉者果然乎裕元曰古書亦有之而似必於診察脉度之外別有他 術矣慶䄵等以次入診退伏楹外訖齊寅曰脉候奏之慶䄵等起伏奏 曰脉候左右三部調均矣齊寅曰湯劑別無更爲議定者乎慶䄵等曰別 無議定矣裕元曰近日
春秋日記,藥房v4太甘矣齊寅曰其味如沙蔘矣上曰此獨江原道所産耶齊 寅此非一道之遍在惟江陵五臺山有之云矣上曰斤數定幾許耶齊寅 曰退當量宜裁定矣上曰藥院藥料亦不如前耶裕元曰本院見無藥料 優儲者此亦年年蕩減而澤不能下究徒使營邑藥
春秋日記,藥房v4而貿納難便者及不緊用而斤數最多者量宜減削以山査代捧何 何上依爲之仍敎曰山査何若是夥用至爲每年百餘斤耶齊寅曰此 是恒用之劑也上曰他藥材無不足之歎耶齊寅曰貢人處所進排者每 於六臘時以草材只計斤數代給故他藥材亦
春秋日記,藥房v4査代捧何 何上依爲之仍敎曰山査何若是夥用至爲每年百餘斤耶齊寅曰此 是恒用之劑也上曰他藥材無不足之歎耶齊寅曰貢人處所進排者每 於六臘時以草材只計斤數代給故他藥材亦因山査之夥用而代給無餘 矣蔓蔘亦是恒用之劑而
春秋日記,藥房v4捧矣聞是江原道所産云自今爲定春秋分等捧上之意行關該道恐好故敢此仰達矣上曰依爲之仍敎 曰蔓蔘之味太甘矣齊寅曰其味如沙蔘矣上曰此獨江原道所産耶齊 寅此非一道之遍在惟江陵五臺山有之云矣上曰斤數定幾許耶齊寅 曰退
春秋日記,藥房v4必於診察脉度之外別有他 術矣慶䄵等以次入診退伏楹外訖齊寅曰脉候奏之慶䄵等起伏奏 曰脉候左右三部調均矣齊寅曰湯劑別無更爲議定者乎慶䄵等曰別 無議定矣裕元曰近日進御之湯劑日久則自可奏效矣仍奏曰伏聞産室待令醫官
春秋日記,藥房v4曰間果頗 緊今則少差矣裕元曰不必冒風還入恐好矣近則房內移步之節比前日 就乎上曰憑倚而立非久似當步行矣齊寅曰臣以藥材事有所仰達矣 一年所用山査至爲百餘斤而原無卜定只爲取用於貢人處而每於六臘 或以草材計給或以
春秋日記,藥房v4元曰醫官待令使之入診乎上可之慶䄵等以次入診退伏楹外訖齊寅曰脉候奏之慶䄵等起伏奏曰脉候 左右三部調均矣齊寅曰湯劑別無更爲議定者乎慶䄵等曰別無議定者 矣裕元曰聞醫官之言則今曰亦自內入診于中宮殿而脉度一向 平順
春秋日記,藥房v4仍卽順下飯羹亦爲善進諸 節萬安乎上曰別無他症矣裕元曰保護之節自內益加審愼似好矣 上曰當自內另加保護矣齊寅曰洗胎每在於第三日而因下敎又有第 七日爲之之例今番則以何日擧行乎上曰昨年何日爲之耶裕元曰第 三日擧行
春秋日記,藥房v4何如上曰一樣矣裕元曰中宮殿 氣候何如上曰安順矣裕元曰醫官待令使之入診乎上可之慶䄵等以次入診退伏楹外訖齊寅曰脉候奏之慶䄵等起伏奏曰脉候 左右三部調均矣齊寅曰湯劑別無更爲議定者乎慶䄵等曰別無議定者 矣裕元曰聞
수정일수정내역
2005-11-302005년도 지식정보자원관리사업 산출물로서 최초 등록하였습니다.